PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI NAGRADNEGA IZBORA ZA MEHANIKA LETA 2018

S temi pravili so urejena pravila sodelovanja in izvedba nagradnega izbora za Mehanika leta 2018.

1. Kdo prireja nagradni izbor

Nagradni izbor Mehanik leta 2018 je akcija, ki jo organizira Feniks media, d. o. o., Barjanska cesta 66, 1000 Ljubljana v sodelovanju z revijo Mehanik in voznik, Studenec 31, 1260 Ljubljana (v nadaljevanju organizatorja) in poteka od 4. oktobra do 4. decembra 2018 na spletnem portalu zurnal24.si.

2. Opis nagradnega izbora

Na spletnem mestu zurnal24.si/mehanik-leta so objavljeni mehaniki, ki so jih v izbor prijavile pooblaščene in neodvisne servisne mreže. Vsaka servisna mreža je lahko v izbor prijavila največ dva mehanika. Na podlagi glasovanja, ki poteka na spletnem mestu http://ad.zurnal24.si/mehanik-leta/ bomo izbrali osem finalistov, ki se bodo 4. decembra pomerili na zaključnem dogodku, izboru za mehanika leta, ki bo potekalo na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad-Ljubljana pod nadzorom strokovne komisije.

3. Kdaj poteka nagradni izbor

Glasovanje poteka od 23. oktobra do 20. novembra 2018 do 24. ure. Datum razglasitve osmih finalistov bo 21. novembra, ti pa se bodo za naziv mehanika leta pomerili na zaključnem dogodku 4. decembra 2018.

4. Načini sodelovanja

Nagradni izbor za Mehanika leta 2018 poteka na spletnem naslovu http://ad.zurnal24.si/mehanik-leta/, kjer so predstavljeni tudi pogoji ter pravila sodelovanja. Na spletnem mestu http://ad.zurnal24.si/mehanik-leta/seznam/ bo objavljen seznam mehanikov, ki so jih v izbor prijavile pooblaščene in neodvisne servisne mreže.

- Glasovanje na spletnem portalu zurnal24.si: Uporabnik na spletnem mestu http://ad.zurnal24.si/mehanik-leta/ s klikom v za to določeno polje ob posameznem mehaniku nameni svoj glas. Vsak glasovalec med glasovanjem odda en glas. Pogoj, da je glasovanje uspešno je, da glasuje za enega mehanika ter se strinja s pravili in pogoji sodelovanja. Uporabnik lahko sodeluje večkrat, vendar lahko isti uporabnik glasuje s časovnimi omejitvami.

V kolikor bo organizator zaznal zlorabo sistema glasovanja, bo dotičnega uporabnika diskvalificiral brez možnosti pritožbe. O zlorabi bo obvestil pristojne organe.

5. Žreb

Izžrebani v nagradnem izboru za Mehanika leta 2018 so uporabniki, ki v času, predvidenem za glasovanje, izpolnjujejo naslednje pogoje:

- na spletnem portalu pravilno oddajo svoj glas
- preberejo in se strinjajo s pravili in pogoji sodelovanja v tem nagradnem izboru, ki so objavljena na http://ad.zurnal24.si/mehanik-leta/pravilnik/
- so na datum žrebanja izžrebani med vsemi sodelujočimi


Žrebanje bo potekalo v sredo, 21. novembra 2018. Žrebalo se bo med vsemi oddanimi glasovi, ki bodo oddani do 20. novembra 2018 do 24. ure na spletnem mestu http://ad.zurnal24.si/mehanik-leta/.

Žrebanje poteka v navzočnosti komisije, ki jo sestavljajo tri osebe. Dve sta zaposleni v podjetjih organizatorjev, tretja oseba je zunanja in ni zaposlena pri organizatorjih.

Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, in seznam izžrebancev se hrani v uredništvu obeh organizatorjev, nagrajenci pa bodo o nagradi pisno obveščeni po elektronski pošti oziroma bodo obveščeni po telefonu. Žreb komisije je dokončen in pritožba nanj ni možna.

6. Nagrajenci

Organizacija nagradnega izbora, izbor nagrad in pogoji za podelitev oziroma predajo nagrad so odgovornost obeh organizatorjev. Organizatorja bosta nagrajence o prejemu nagrade obvestila pisno po elektronski pošti oziroma bodo obveščeni po telefonu. S sodelovanjem v nagradnem izboru sodelujoči soglašajo s temi pravili. Sporočeni osnovni podatki nagrajenca (ime, priimek in naslov) ter davčna številka so pogoj za prejetje nagrade. Podrobnejša navodila o prejetju nagrade bodo nagrajencu sporočena skupaj z obvestilom o nagradi. Za mladoletne nagrajence izpolnijo in podpišejo izjavo o strinjanju za koriščenje nagrade starši oziroma zakoniti zastopniki.

Vsak glasovalec je lahko izžreban samo enkrat. V primeru, da je nekdo izžreban dvakrat, se druge nagrade le temu ne podeli, ampak se žrebanje ponovi.

7. Nagrade

Izmed vseh glasovalcev (spletno glasovanje) bomo izžrebali nagrajence, ki bodo prejeli naslednje nagrade: (potrebno dodati naknadno)

8. Kdaj nagrada ni podeljena

Nagrajenec mora prevzeti nagrado v 30 dneh od dneva, ko je bil izžreban. Nagrada ni podeljena, če nagrajenec ne posreduje svoje davčne številke oziroma, če se nagradi s pisno izjavo odpove.

9. Prevzem nagrad

Sporočeni osnovni podatki nagrajenca ter davčna številka so pogoj za prejetje nagrade. O načinu in času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni po opravljenem žrebu.

10. Izplačilo nagrade v gotovini

Zamenjava nagrade za drugo nagrado ali denarno protivrednost ni mogoča.

11. Plačilo davka od nagrade

Podeljevalci nagrad (naštej podjetja) so v skladu z zakonom odgovorni za plačilo dohodnine in morebitnih drugih davčnih obveznosti, ki izvirajo iz tega naslova. Če nagrajenec v petih delovnih dneh od prejema obvestila o prejemu nagrade ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka), ni upravičen do nagrade.

12. Dostava nagrade

Dostava nagrade ni vključena v nagrado. Nagrajenec oz. izžrebanec lahko nagrado prevzame v uredništvu Feniks medie, d. o. o., na Barjanski cesti 66 v Ljubljani oziroma bo po dogovoru podeljena na drugem kraju.

13. Pritožba na predajo nagrade in nagrado samo

Pritožba na predajo nagrade in nagrado samo ni mogoča. Po predaji nagrade organizatorja do sodelujočega v nagradnem izboru za Mehanik leta 2018 ne nosita nikakršnih obveznosti več, saj sta s predajo izpolnila vse svoje dolžnosti. Organizatorja nista odgovorna za slabo delovanje, nedelovanje ali poškodbe na predanih nagradah.

14. Kdo lahko sodeluje

Sodelujoči v nagradni akciji je fizična oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki v času trajanja nagradne akcije odda svoj glas v skladu s pravili in pogoji sodelovanja. Nakup izdelkov oziroma plačilo ni pogoj za sodelovanje v nagradnem izboru. V njem lahko sodelujejo vsi, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradnem izboru, z izjemo uslužbencev - pogodbenih in honorarnih sodelavcev obeh organizatorjev, ter njihovih družinskih članov in uslužbencev vseh podjetij, ki so kakorkoli povezana z izvedbo nagradnega izbora.

15. Druge določbe

Organizatorja na noben način ne odgovarjata za nobeno škodo, še posebej, vendar ne izključno, ne odgovarjata za škodo nastalo zaradi nepopolnih oziroma napačnih podatkov. Organizatorja ne odgovarjata za motnje tehničnih pripomočkov in storitev, nepravilno vsebino, izgubo ali izbris podatkov, viruse ali druge podobne tehnične težave, ki bi se lahko zgodile na spletnem portalu med nagradnim izborom.

16. Pravila nagradnega izbora in kje se nahajajo

Pravila nagradne akcije začnejo veljati z dnem 04. 10. 2018 in so do zaključka nagradnega izbora objavljena oziroma na vpogled na spletnem naslovu http://ad.zurnal24.si/mehanik-leta/.

17. Zasebnost, varstvo, zbiranje in uporaba osebnih podatkov uporabnika

Organizatorja se obvezujeta, da bosta spoštovala in varovalo zasebnost vseh, ki se registrirajo z namenom sodelovanja v nagradnem izboru ter da bosta posredovane osebne podatke obravnavala in obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z registracijo za namen sodelovanja v nagradnem izboru vsak prijavljeni podaja sledečo izjavo: Prijavljeni izrecno soglašam, da lahko organizatorja uporabljata moje osebne podatke, ki sem jih ali jih bom prostovoljno posredoval za namen sodelovanja v nagradni izboru Mehanika leta za marketinške namene ter namene trženja (tudi neposrednega) sodelujočih blagovnih znamk in v zvezi s tem potrjujem, da sem seznanjen: - s svojo pravico, da od organizatorjev (v nadaljevanju tudi: upravljavec osebnih podatkov) lahko pisno zahtevam, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani moji osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo njenih osebnih podatkov; - s svojo pravico, da od organizatorjev pisno zahtevam, da dopolnita, popravita, blokirata ali izbrišeta moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredovala te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani; - da so posredovani osebni podatki resnični in točni; - da podani osebni podatki ne bodo brez privoljenja podani ali posredovani katerikoli tretji osebi; - s svojo pravico, da lahko svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov prekličem tako, da zahtevo po izbrisu iz zbirke osebnih podatkov pošljete na Feniks media, d. o. o., Barjanska 66, 1000 Ljubljana ali na Mehanik in voznik, Studenec 31, 1260 Ljubljana ali na elektronski naslov desk@zurnal24.si s pripisom ODJAVA MEHANIK LETA 2018. Organizatorja se obvezujeta, da bosta spoštovala in varovala zasebnost vseh, ki se registrirajo z namenom sodelovanja v nagradnem izboru za Mehanika leta 2018, ter da bosta posredovane osebne podatke obravnavala in obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizatorja si pridržujeta pravico, da v svojih medijih zurnal24.si in v reviji Mehanik in voznik ter na spletni strani www.revijamehanik.si objavita imena nagrajencev, fotografije in posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku nagrajencem ni treba plačati.

Uporabnik se strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek, kraj bivanja) v primeru, da je uporabnik nagrajenec, objavijo v medijih organizatorjev. Pri vseh aktualnih nagradnih igrah, ki se izvajajo, se davčna številka, kot zelo občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od dejanskih nagrajencev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja. Organizatorja si pridružujeta pravico posredovanja podatkov (sodelujočih, izžrebanih, in mehanikov), v promocijske namene organizatorjev in sponzorjev.

18. Reševanje pritožb

Vse pritožbe rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil nagrajenca oziroma izžrebanca.

19. Spremembe pravil in pogojev

Organizatorja lahko spremenita ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani javnosti. Organizatorja bosta o vseh spremembah in novostih akcije sproti obveščala udeležence.

20. Posebnosti

V primeru, da več oseb (na primer družinski člani) uporablja isti e-mail naslov, potem lahko pošlje vsak svoj prijavni e-mail s skupnega e-mail naslova. Pomembno je le, da lahko izžrebani tekmovalec predloži osebni dokument.

Ljubljana, 4.10.2018